Deratizace

HLODAVCI - deratizace

Povinnost provádění preventivních deratizačních zásahů (ochranná deratizace) vyplývá z požadavku zákona 258/2000 Sb. ze dne 14.7.2000 „O ochraně veřejného zdraví“. a zákonů a nařízení pozdějších znění.

Vzhledem k lokalizaci Vašeho objektu lze, na základě našich zkušeností, počítat s výskytem těchto dominantních druhů hlodavců:

Myš domácí (Mus musculus) 

Potkan (Rattus norvegicus)

Krysa (Rattus rattus)

Potřebujete více informací o našich službách?

Zavolejte nám

METODIKA PRACÍ (ZAVEDENÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ DOKUMENTAČNÍHO SYSTÉMU HACCP V PROVOZU):

Deratizační práce budou prováděny na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb. Dále pak řízenou směrnicí evropské unie EN16636:2015 transformovanou do ČSN EN 16636.

S ohledem na sezónní dynamiku a reprodukční schopnosti hlodavců je k jejich úspěšnému potlačení nutné provádět preventivní deratizační zásahy během celého roku, a to uvnitř i vně objektu. Jeden z rozhodujících faktorů ovlivňující četnost hlodavců v objektu jsou potravní možnosti. Ve vnitřních prostorách objektu je nástraha vykládána výhradně v plastových nebo kovových deratizačních boxů a  na taková místa, která nám zaručují naprostou bezpečnost pro člověka, necílové živočichy a nedovolují kontaminaci potravin a skladovaných surovin. Místa s nástrahou jsou viditelně označena výstražnou vývěskou, kde je vyznačen použitý rodenticid, datum vyložení, provádějící firma a antidotum. Všechna kontrolní místa jsou zaznačena do situačního plánku objektu. Zároveń je vedena statistika úbytku nástrah a tabulka trendů k jednotlivým staničkám (evidence vyložených nástrah, nebo OSPC). Provádíme při každé návštěvě sběr uhynulých hlodavců a zajišťujeme jejich odbornou likvidaci. Vně objektu se nástrahy vykládají do deratizačních boxů ( plast, kov) nebo  přímo do nor. Venkovní zóna by měla mít dvě části - 1. kolem plotů 2. okolo budovy.

V posledních pár letech, převážne ve výrobě a skladování potravin,  se používají tzv. živolovné boxy.  Ty jednoznačně zaručují momentální odchyt hlodavce, avšak jsou náročnější,jak na provádění kontrol (po 24.hodinách) tak na údržbu. Vhodné je kombinovat obě metody -  jak boxy s nástrahou  tak živolovné boxy a to kvůli efektivitě a rychlosti prováděného  zásahu.

K POTLAČENÍ VÝSKYTU HLODAVCŮ PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

  • průběžné monitorování výskytu, migračních vstupů a druhu hlodavců 
  • vyložení deratizačních nástrah/návnad výhradně v plastových nebo kovových  derat.boxech
  • kontrolu, doplňování a obměnu nástrah 
  • odstranění starých nástrah a uhynulých jedinců - dezinfekce 
  • pravidelné předávání přehledů formou certifikátu o provedení a předání prací odpovídající příslušným hygienickým předpisům a normám (při pravidelném ošetřování Vašich objektů bude dodán dokumentační systém HACCP 
  • upozorňování na technické nedostatky umožňující vstup hlodavců do objektu - nápravná opatření.

Najdete nás také na sociální síti

Image